Spotkanie marianek

   Zapraszamy na spotkanie marianek 18 lutego (sobota) o godz. 10.00.