22 października 2017r., XXIX Niedziela Zwykła

PSALM RESPONSORYJNY

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała. 
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. 
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
Pan zaś stworzył niebiosa.

Pośród narodów głoście chwałę Pana

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jawicie się jako źródło światła w świecie, 
trzymając się mocno Słowa Życia.​

Alleluja, Alleluja, Alleluja
--------------------------------
9:00 Laura Chmielorz
11:00 Julia Kocot